زلزله بر روی سازه‌ها چه اثراتی دارد؟

زلزله بر روی سازه‌ها چه اثراتی دارد؟

نیروی اینرسی در سازه‌ها به سبب وقوع زمین لرزه‌، ساختمان‌ها در محل فونداسیون خود تحریک شتاب‌دار زمین را تجربه خواهند کرد. مطابق با قانون اول نیوتن با اینکه فونداسیون ساختمان به همراه زمین حرکت می‌کند ولی طبقات بالایی ساختمان تمایل به ماندن در وضعیت اولیه خود دارند،...