آموزش گرس هاپر

اشتراک در فضای مجازی

زمان تکمیل دوره:

پایان پاییز ۹۸

زمان شروع دوره:

ثبت‌نام تا پایان آبان ماه

توضیحات دوره

درباره گرسهاپر؟

امروزه با توسعه‌ی قابلیت های رایانه‌های شخصی استفاده از قدرت محاسبه و تحلیل داده‌ها در فرآیند طراحی، بخش جدایی ناپذیر معماری نوین شده است. نرم افزارها و افزونه‌های متعددی به منظور پیشبرد اهداف معمارانه و با ایده‌ی افزایش سطح دخالت رایانه‌ها در فرآیند طراحی و ساخت به بازار عرضه شده‌اند، اما انقلاب این جریان را می‌توان با انتشار اولین نسخه‌ی افزونه‌ی گرسهاپر برای نرم‌افزار راینو در ارتباط تنگاتنگ دانست. گرسهاپر بستری برای برنامه نویسی بصری است که امکان استفاده از تفکر الگوریتمی و قابلیت‌های موجود در زبان‌های برنامه نویسی را برای افرادی که تسلطی بر کد نویسی با زبان‌های برنامه نویسی ندارند به ارمغان می‌آورد. به این معنی که با استفاده از کامپوننت‌های از پیش نوشته شده، امکان خلق یک الگوریتم را برای کاربر به ارمغان می‌آورد. پر تکرارترین موضوع برای کاربران این افزونه، امکان طراحی پارامتریک است که با حل چالش‌های یک موضوع می‌توان با تغییر پارامترهای عموما فیزیکی درگیر در طراحی، نتایج متفاوتی را با رعایت گام‌های موجود در فرآیند طراحی تولید نمود.

چرا این دوره ؟

اما در این دوره (گرسهاپر مقدماتی) پس از آشنایی با بستر این افزونه و حوزه‌های کاربردی آن، با رویکردی تمرین محور به دنبال طی پروسه‌ی آموزش و تسلط هستیم. آشنایی با تفکر الگوریتمیک و انجام پروژه‌های متنوع و کاربردی در کنار امکان تماشای چند باره‌ی هر موضوع و همچنین برقراری ارتباط و پرسیدن سوال از مدرس دوره از جمله امکاناتی است که تنها در دوره‌های آموزش آنلاین، به صورت توامان امکان پذیر است.

از بهترین ها یاد بگیر

سید علی درازگیسو

مدرس دوره

کارشناس معماری دانشگاه تهران وکارشناس ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس. ﻣــﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘــﺮوژهﻫــﺎي ﺑﻬﯿﻨــﻪ‌‌ﺳــﺎزي اﻧــﺮژي، ﺳــﺎزه اي، ﺧﻮدﮐــﺎر ﺳــﺎزي ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده، راه اﻧﺪازي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﯽاف آرﺳﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ي دﯾﮕﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺘﺎل ﺳﺎﺧﺖ. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮه ﭘﺮوژهﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري رﺑﺎﺗﯿﮏ، واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده و ﺧﻮدﮐﺎر ﺳﺎزي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻫﯽ. و مدرس کاربرد رایانه در طراحی معماری دانشگاه تهران، کاربرد فن آوری دیجیتال در طراحی معماری، دانشگاه پارس. طرح روستا 1 و2 دانشگاه هنر و کارگاه های آموزشی متعدد.

سرفصل های دوره
1
Intro 1
2
Intro 2
3
Intro 3
4
Intro 4
5
Intro 5
6
Intro 6
7
Point
8
Circle
9
Line
10
Grasshopper Logic
11
Seri
12
Attractor Point
13
تمرین
14
Ordering
15
Formulate
16
Graph Mapper
17
Basic Maths
18
Voronoi Part1
19
Voronoi Part2
20
Multi-point Attractor Part1
21
Multi-point Attractor Part2
22
List Part1
23
List Part2
24
List Part3
25
List Part4
26
List Part5
28
Tree Drawing Part1
29
Tree Drawing Part2
30
Tree Drawing Part3
31
Field
32
Dome Part1
33
Dome Part2
34
Dome Part3
35
Image Sampler
36
Curve Practice Part1
37
Weave Part1
38
Weave Part2
39
Curve Part1
40
Curve Part2
41
Curve Part3
42
Curve Part4
43
Curve Part5
44
Tesselation Part1
45
Tesselation Part2
46
Tesselation Part3
47
Tesselation Part4
48
Tesselation Part5
49
Duplicate Data
50
Waffle 1
51
Waffle 2
52
Waffle 3
53
Fabrication Tesslation p1
54
Fabrication Tesslation p2
55
Fabrication Tesslation p3
56
Fabrication Tesslation p4
57
تمرین 2
58
Optimization Part 1
59
Optimization Part 2
60
Optimization Part 3

همین حالا شروع کن