منوی آموزال

آموزش گرسهاپر سال تحصیلی 98-99 دانشگاه تهران

آموزش آنلاین گرسهاپر مختص دانشجویان سال تحصیلی 98-99 دانشگاه تهران، درس طراحی و ساخت رایانه ای

مهلت ثبت نام
۰۰
ثانیه
۴۵
دقیقه
۲۳
ساعت
۵
روز

نمایش معرفی دوره

یادگیری Grasshopper

گرسهاپر بستری برای برنامه نویسی بصری است که امکان استفاده از تفکر الگوریتمی و قابلیت‌های موجود در زبان‌های برنامه نویسی را برای افرادی که تسلطی بر کد نویسی با زبان‌های برنامه نویسی ندارند به ارمغان می‌آورد. دوره آموزش آنلاین گرسهاپر برای دانشجویان درس طراحی و ساخت رایانه ای دانشگاه تهران با سرفصل های کاربردی طراحی شده است.

از بهترین ها یاد بگیر

سید علی درازگیسو
سید علی درازگیسو

آموزگار

کارشناس معماری دانشگاه تهران وکارشناس ارشد معماری دانشگاه تربیت مدرس. ﻣــﺪﯾﺮ ﺗﺤﻘﯿــﻖ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘــﺮوژهﻫــﺎي ﺑﻬﯿﻨــﻪ‌‌ﺳــﺎزي اﻧــﺮژي، ﺳــﺎزه اي، ﺧﻮدﮐــﺎر ﺳــﺎزي ﻓﺮآﯾﻨــﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻧﻘﺸﻪﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ، واﻗﻌﯿﺖ اﻓﺰوده، راه اﻧﺪازي ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺟﯽاف آرﺳﯽ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﺮوژه ي دﯾﮕﺮ در ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﯾﺘﺎل ﺳﺎﺧﺖ. ﻋ ...

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

اما در این دوره (گرسهاپر مقدماتی) پس از آشنایی با بستر این افزونه و حوزه‌های کاربردی آن، با رویکردی تمرین محور به دنبال طی پروسه‌ی آموزش و تسلط هستیم. آشنایی با تفکر الگوریتمیک و انجام پروژه‌های متنوع و کاربردی در کنار امکان تماشای چند باره‌ی هر موضوع و همچنین برقراری ارتباط و پرسیدن سوال از مدرس دوره از جمله امکاناتی است که تنها در دوره‌های آموزش آنلاین، به صورت توامان امکان پذیر است.

n

مقدمه ای بر گرس هاپر، امکانات و استفاده در صنعت

مقدمات گرسهاپر، استفاده در صنعت و امکانات آن

درس‌های این فصل
۱

Intro 1

۲

Intro 2

۳

Intro 3

۴

Intro 4

۵

Intro 5

۶

Intro 6

ترسیم ها و grasshopper logic

ترسیم ها و grasshopper logic

درس‌های این فصل
۱

Point

۲

Circle

۳

Line

۴

Grasshopper Logic

۵

Seri

۶

Attractor Point

۷

تمرین

Graph Mapper, Basic math,Voronoi,Multi point attractor

Graph Mapper, Basic math,Voronoi,Multi point attractor

درس‌های این فصل
۱

Ordering

۲

Formulate

۳

Graph Mapper

۴

Basic Maths

۵

Voronoi Part1

۶

Voronoi Part2

۷

Multi-point Attractor Part1

۸

Multi-point Attractor Part2

List

List

درس‌های این فصل
۱

List Part1

۲

List Part2

۳

List Part3

۴

List Part4

۵

List Part5

Tree Drawing

Tree Drawing

درس‌های این فصل
۱

Tree Drawing Part1

۲

Tree Drawing Part2

۳

Tree Drawing Part3

Dome,Field,Image Sampler

Dome,Field,Image Sampler

درس‌های این فصل
۱

Field

۲

Dome Part1

۳

Dome Part2

۴

Dome Part3

۵

Image Sampler

Weave, Curve

Weave, Curve

درس‌های این فصل
۱

Curve Practice Part1

۲

Weave Part1

۳

Weave Part2

۴

Curve Part1

۵

Curve Part2

۶

Curve Part3

۷

Curve Part4

۸

Curve Part5

Tesselation

Tesselation

درس‌های این فصل
۱

Tesselation Part1

۲

Tesselation Part2

۳

Tesselation Part3

۴

Tesselation Part4

۵

Tesselation Part5

۶

Duplicate Data

همین حالا شروع کن