منوی آموزال

آموزش مکالمه فشرده زبان انگلیسی ICC - ترم اول

آموزش مکالمه مقدماتی برای زبان آموزان مبتدی، دوره اول از 5 دوره یادگیری مکالمه انگلیسی

قیمت دوره: ۳۲۰,۰۰۰ تومان

۰۰
ثانیه
۷
دقیقه
۸
ساعت
۹
روز

درباره دوره مکالمه زبان انگلیسی

این دوره اولین دوره از 5 دوره مکالمه فشرده زبان انگلیسی است و در آن نحوه احوالپرسی، نحوه پرسش سوال، اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش، افعال حال ساده و استمراری و نحوه استفاده از آن ها در مکالمه انگلیسی آموزش داده شده است.

علی اصلانی
علی اصلانی

آموزگار

علی اصلانی مدرس زبان انگلیسی با 19 سال سابقه و مبدع دوره مکالمه فشرده ICC در سال 2008

سرفصل دوره

آنچه در این دوره خواهید آموخت

Greetings, Wh-question words, Countable and uncountable nouns, Imperative sentences, Modal verbs (shall, could), Present continuous and simple present tense

.

جلسه ۱: Greetings

.

درس‌های این فصل
۱

Greetings-1

۲

Greetings-2

۳

Greetings-3

جلسه ۲: Wh-question words

.

درس‌های این فصل
۱

Wh-question words - 1

۲

Wh-question words - 2

۳

Wh-question words - 3

جلسه ۳: Countable nouns

.

درس‌های این فصل
۱

Countable nouns - 1

۲

Countable nouns - 2

۳

Countable nouns - 3

۴

Countable nouns - 4

جلسه ۴: Uncountable nouns and imperative sentences

.

درس‌های این فصل
۱

Uncountable nouns and imperative sentences - 1

۲

Uncountable nouns and imperative sentences - 2

۳

Uncountable nouns and imperative sentences - 3

جلسه ۵: Shall & Let's & Could

.

درس‌های این فصل
۱

Shall & Let's & Could - 1

۲

Shall & Let's & Could - 2

۳

Shall & Let's & Could - 3

۴

Shall & Let's & Could - 4

جلسه ۶: Wh question words + Shall & Would like

.

درس‌های این فصل
۱

Wh question words + Shall & Would like - 1

۲

Wh question words + Shall & Would like - 2

۳

Wh question words + Shall & Would like - 3

۴

Wh question words + Shall & Would like - 4

جلسه ۷: Present Continuous

.

درس‌های این فصل
۱

Present Continuous - 1

۲

Present Continuous - 2

۳

Present Continuous - 3

۴

Present Continuous - 4

جلسه ۸: Present Continuous + An introduction to simple present

.

درس‌های این فصل
۱

Present Continuous + An introduction to simple present - 1

۲

Present Continuous + An introduction to simple present - 2

۳

Present Continuous + An introduction to simple present - 3

۴

Present Continuous + An introduction to simple present - 4

جلسه ۹: Simple present + Frequency adverbs

.

درس‌های این فصل
۱

Simple present + Frequency adverbs - 1

۲

Simple present + Frequency adverbs - 2

۳

Simple present + Frequency adverbs - 3

جلسه ۱۰: Simple present + How often

.

درس‌های این فصل
۱

Simple present + How often - 1

۲

Simple present + How often - 2

۳

Simple present + How often - 3

۴

Simple present + How often - 4

۵

Vocabulary and Practice S10

همین حالا شروع کن

آموزش مکالمه زبان انگلیسی ICC

(ترم اول)

۳۲۰,۰۰۰
تومان

.خودآموز